Przeskocz do treści

Statut STN

Statut Stowarzyszenia  „Szkoła Twórczych Nauczycieli”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie „Szkoła Twórczych Nauczycieli”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest apolitycznym, dobrowolnym, niezależnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.
 2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 2

Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

Siedzibą główną Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników, jak również wypłacać swoim członkom wynagrodzenie za realizację zlecanych prac.
 2. Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem.

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać logo ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie może współdziałać i współpracować z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o tym samym lub podobnym profilu działania, a także do takich organizacji należeć.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 9

Celami Stowarzyszenia są:

 1. wspieranie rozwoju systemu edukacji i aktywne uczestnictwo w procesie jego zmian,
 2. rozwijanie i upowszechnianie nowoczesnych form edukacji,
 3. wspieranie interdyscyplinarnego podejścia do edukacji,
 4. popularyzowanie efektywnego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w procesie dydaktycznym,
 5. wspieranie edukacji pozaformalnej i pozaszkolnej,
 6. wspieranie środowiska edukacyjnego w kształceniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych,
 7. wspieranie kształcenia krytycznego myślenia oraz postaw obywatelskich,
 8. promowanie podejścia badawczego w procesie dydaktycznym,
 9. tworzenie sieci współpracy między nauczycielami sprzyjającej wymianie dobrych praktyk,
 10. wspieranie samokształcenia nauczycieli i doskonalenia ich umiejętności zawodowych.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. udział, organizowanie i realizowanie projektów edukacyjnych, badawczych, naukowych,
 2. organizowanie, prowadzenie i branie udziału w konferencjach, seminariach i warsztatach o charakterze krajowym i międzynarodowym w ramach problematyki zgodnej z celami Stowarzyszenia,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,
 4. prowadzenie własnej strony internetowej,
 5. analizę materiałów edukacyjnych, w tym w szczególności analizę arkuszy egzaminacyjnych,
 6. budowanie oddolnych sieci współpracy nauczycieli poprzez organizację spotkań oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych,
 7. współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy, branie udziału i organizowanie wizyt studyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby podzielające cele Stowarzyszenia, w szczególności nauczyciele, metodycy, pedagodzy, badacze edukacyjni oraz dydaktycy.
 3. Członkami Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

Członkowie zwyczajni

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych, która spełni łącznie poniższe warunki:
 2. złoży pisemną deklarację członkowską,
 3. zobowiąże się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień  Statutu,
 4. uzyska pisemne, wyrażone na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, poparcie co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 5. Przyjęcie na członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może, w drodze uchwały, odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,
 2. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszać postulaty i wnioski,
 4. korzystać z pomocy merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia,
 5. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 6. uzyskiwać informacje o działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
 2. czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich,
 4. aktualizowanie danych osobowych i adresu do korespondencji na potrzeby działalności Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która popiera cele Stowarzyszenia i zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
 2. Przyjęcie na członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 17

 1. Członkowie wspierający mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi

§ 18

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w obszarze celów działalności Stowarzyszenia lub dla rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie na członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

§ 19

 1. Członkowie honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Ustanie, zrzeczenie się i pozbawienie członkostwa

§ 20

Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. śmierci członka,
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 3. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu za działalność sprzeczną z prawem lub niniejszym Statutem,
 4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,
 5. utraty praw publicznych.

§ 21

 1. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych przesłanek:
 2. działalności sprzecznej ze Statutem,
 3. działania na szkodę Stowarzyszenia,
 4. nieuczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia przez okres 2 lat,
 5. zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 1 roku.
 6. O podjęciu uchwały, o wykluczeniu zainteresowana osoba jest informowana za pośrednictwem listu pocztowego lub wysłanego droga mailową.
 7. Od uchwały o wykluczeniu lub o odmowie przyjęcia na członka przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, sporządzany jest w formie pisemnej i przekazywany Zarządowi, który zobowiązany jest poddać go pod dyskusję i głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu.
 9. Członkostwa honorowego pozbawia się na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu. Ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 23

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 2. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos osoby, która pełni funkcje przewodniczącego obrad.

§ 24

 1. W razie, gdy skład organu władzy Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. W przypadku braku niewybranych kandydatów uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 2. Członkami władz Stowarzyszenia mogą być tylko członkowie zwyczajni.
 3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.

Walne Zebranie

§ 25

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
 3. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 4. z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz

zaproszeni goście.

§ 26

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Posiedzenia zwyczajne są zwoływane przez Zarząd raz w roku kalendarzowym.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są na posiedzeniach zwyczajnych.

§ 27

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie:
 2. na pisemny wniosek przynajmniej ⅓ członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,
 1. na wniosek Zarządu,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28

Termin, miejsce obrad i proponowany porządek obrad oznajmia się członkom Stowarzyszenia listem elektronicznym albo telefonicznie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 29

 1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonych przez siebie zasad obradowania.
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący.
 3. Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.
 4. Przewodniczącym Walnego Zebrania nie może być członek ustępujących władz.
 5. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w obradach Walnego Zebrania osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego innemu członkowi Stowarzyszenia.

§ 30

 1. W pierwszym terminie uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków .
 2. Jeśli na Walnym Zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania. W drugim terminie uchwały zapadają bez określenia wymaganej liczby członków obecnych.
 3. Głosowanie jest jawne jednak na wniosek ¼ członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu zarządza się głosowanie niejawne.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zebrania należą w szczególności:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 3. wybieranie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków

Stowarzyszenia lub władze,

 1. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 2. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 3. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w

imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

 1. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,
 2. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie ordynacji wyborczej obowiązującej na Walnym Zebraniu.

Zarząd

§ 32

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

§ 33

 1. Zarząd składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych.
 2. Prezes i Skarbnik wybierani są przez Walne Zebranie.
 3. Zarząd jest powoływany na dwuletnią kadencję, licząc od dnia uchwały podjętej przez Walne Zebranie.
 4. Każdy z członków Zarządu może reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz, a do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań potrzebne jest łączne oświadczenie woli Prezesa i Skarbnika. Uprawnienie to może być przekazane pisemnie innym członkom Zarządu.

§ 34

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem narzędzi do komunikacji za pośrednictwem Internetu.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.

§ 35

 1. Do ważności uchwały Zarządu wymagany jest własnoręczny podpis co najmniej trzech członków Zarządu.
 2. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym.

§ 36

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. zwoływanie Walnego Zebrania,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
 3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia,
 5. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 6. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
 7. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie uchwalonym przez Walne

Zebranie,

 1. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
 2. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu

Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 2. zatrudnianie pracowników,
 3. coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 4. podejmowanie uchwał regulujących inne sprawy związane z działalnością

Stowarzyszenia,

 1. nadzór nad realizacją celów Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 37

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

§ 38

Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

§ 39

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 4 osób, w tym Przewodniczący wybrany z jej składu na pierwszym posiedzeniu.
 2. Komisja Rewizyjna jest powoływana na dwuletnią kadencję, licząc od dnia uchwały podjętej przez Walne Zebranie.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 40

 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczy jej obradom.
 3. Posiedzenia zwołuje się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
 4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje się na wniosek jednego członka Komisji, a w przypadku, gdyby w danym roku kalendarzowym takiego wniosku nie zgłoszono, Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do jego złożenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji i Zarządu osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem narzędzi do komunikacji za pośrednictwem Internetu.

§ 41

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych

kontroli;

 1. zatwierdzanie sprawozdań finansowych opracowanych przez Zarząd;
 2. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia

niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo

żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

 1. zwołanie Walnego Zebrania w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie

ustalonym Statutem;

 1. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)

absolutorium władzom Stowarzyszenia;

 1. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
 2. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez

Walne Zebranie lub wnioskowanych przez Zarząd.

Odwołanie członka władz

§ 42

 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub niewywiązywania się ze swoich obowiązków członek Zarządu lub członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany z pełnionej funkcji uchwałą Walnego Zebrania.
 2. Z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu może wystąpić:
 3. co najmniej 2 członków Zarządu;
 4. członek Komisji Rewizyjnej;
 5. co najmniej ⅕ wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Z wnioskiem o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może wystąpić:
 7. członek Komisji Rewizyjnej;
 8. co najmniej ⅕ wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Wniosek, o którym mowa w ust. 2. i 3., sporządzany jest w formie pisemnej i przekazywany Zarządowi, który zobowiązany jest zwołać z tego powodu Walne Zebranie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§ 43

 1. W przypadku odwołania całego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium przez Walne Zebranie, na tym samym posiedzeniu Walnego Zebrania odbywają się wybory nowych władze zgodnie z § 33. i § 39.
 2. W przypadku, gdy nie uda się wyłonić nowych władz w sytuacji opisanej w ust. 1, dotychczasowe władze nadal pełnią swoje funkcje.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 44

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek służy do realizacji celów statutowych.
 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 45

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie;
 2. darowizny, zapisy, spadki;
 3. środki pochodzące z ofiarności publicznej;
 4. dotacje, dofinansowania, subwencje, granty, nagrody z konkursów, udziały, lokaty;
 5. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia;
 6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

§ 46

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.
 2. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o przyjęciu na członka.

§ 47

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia§
§ 48

 1. Uchwały w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, lub 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).